ALGEMENE VOORWAARDEN

 A. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van,  opdrachten aan en overeenkomsten met Avimac Consultants BV gevestigd aan de Torenlaan 12, 1261 GD Blaricum hierna te noemen ďACĒ.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

B. Offertes

Een offerte van AC heeft een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, gerekend vanaf 2 dagen na haar datering.

Wijziging of intrekking van een offerte kan alleen schriftelijk plaatsvinden. 

C. Opdrachten en overeenkomsten

1.Tot stand komen van een opdracht of overeenkomst

De opdracht c.q. overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen, als opdrachtgever zich

akkoord verklaart met de offerte.

2. Deelopdrachten

Indien de opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is AC gerechtigd de

deelopdracht niet te aanvaarden.

Een deelopdracht dient altijd schriftelijk te worden overeengekomen, bij voorkeur met verwijzing naar

het deel van de offerte, dat van toepassing is.

Bij een deelopdracht behoudt AC zich het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen.

3. Opdrachten zonder voorafgaande offerte

AC kan opdrachten aanvaarden zonder daaraan voorafgaand offerte te hebben gemaakt.

Indien de opdracht niet schriftelijk wordt omschreven en overeengekomen, wordt de opdracht in regie

uitgevoerd, d.w.z. de werkelijke tijdsbesteding maal tarief wordt alsdan in rekening gebracht.

4. Tussentijdse wijzigingen van opdrachten

 Als bij de uitvoering van een opdracht blijkt dat er omstandigheden zijn, die een gewijzigde aanpak vergen dan kunnen afwijkingen van de oorspronkelijke opdracht worden overeengekomen.

Zowel opdrachtgever als AC hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen. 

5. Uitvoering van de opdracht

Na overleg met de opdrachtgever wordt door AC vastgelegd welke medewerker(s) van AC de opdracht zal (zullen) uitvoeren.

Een tussentijdse wijziging van inzet van medewerker(s) zal in uitzonderingssituaties kunnen plaatsvinden, eveneens na overleg met de opdrachtgever en onder voorwaarde dat noch de continuÔteit, noch de deskundigheid hierdoor negatief wordt beÔnvloed.

6. Medewerking opdrachtgever bij onderzoeksopdrachten

Bij onderzoeksopdrachten is voor een juiste beeldvorming een zo groot mogelijke openheid in informatie noodzakelijk.

Opdrachtgever verplicht zich tot het verschaffen van alle informatie, die naar de mening van AC in alle redelijkheid gewenst is om tot een juist oordeel te komen over de te onderzoeken situatie.

Voorts zal opdrachtgever overige bij het onderzoek betrokken functionarissen op de hoogte stellen van het onderzoek en hen medewerking opdragen.

7. Vertrouwelijkheid

 AC verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot opdrachtgever.

Vertrouwelijke informatie is die informatie, die als zodanig wordt verstrekt aan AC en alle andere informatie, die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd kan worden.

Daarnaast zal AC eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door AC zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Op de rapporten en verslagen, die door AC  zijn vervaardigd, is het auteursrecht van toepassing.

 8.Tussentijdse beŽindiging en onderbreking van de overeenkomst

Partijen hebben, na aanvang van de werkzaamheden, het recht de overeenkomst eenzijdig te beŽindigen.

Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Voor tussentijdse beŽindiging is een opzegtermijn van 1 maand vereist.

AC  zal slechts dan van deze bevoegdheid gebruik maken, indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden

Indien opzegging geschiedt door de opdrachtgever en AC niets verweten kan worden, heeft AC recht op doorbetaling van het honorarium over de opzegtermijn.  De vaststelling van dit bedrag vindt plaats op basis van wat redelijkerwijs aan honorarium gedeclareerd zou kunnen zijn, indien de opzegging niet had plaatsgevonden. 

D.      Aansprakelijkheid

AC staat in voor een goede kwaliteit van haar werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren, die buiten de invloed van AC vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van AC.

AC kan derhalve gťťn garanties geven m.b.t. te verwachten resultaten van de door haar  verrichte onderzoeken, adviezen, enz.

Aansprakelijkheid voor schade is slechts dan aanwezig, als er sprake is van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, die vermijdbaar zouden zijn geweest, indien de zorgvuldigheid, de deskundigheid en het vakmanschap, waarop in de gegeven situatie gerekend mocht worden, in acht genomen zouden zijn.

Voor andere schade is AC niet aansprakelijk.

 De aansprakelijkheid van AC (in geval van nadelige gevolgen van ernstige tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht) zal echter nooit het bedrag van het honorarium, verschuldigd voor de betreffende werkzaamheden, te boven kunnen gaan. 

Bij opdrachten met een langere looptijd wordt de aansprakelijkheid voorts beperkt tot het honorarium over de laatste maand. 

E. Honorarium en verrekening

De hoogte van het honorarium wordt bij de overeenkomst tussen AC en opdrachtgever vastgesteld of vloeit voort uit het gebruikelijke gangbare tarief, zoals in het verleden is vastgesteld.

Facturering geschiedt, wekelijks of maandelijks op basis van een specificatie van de tijdsbesteding of door middel van voorschotnota's, tenzij anders is overeengekomen.

Disputen over de hoogte van de gefactureerde bedragen c.q. de daaraan verbonden tijdsbesteding en kostenspecificatie, dienen  binnen 10 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan AC kenbaar te worden gemaakt.

Bij niet tijdige melding hiervan worden facturen  geacht te zijn erkend door opdrachtgever. 

Indien bij de overeenkomst gťťn betalingstermijn(en) is (zijn) vastgesteld, dienen  de rekeningen binnen

10 dagen na factuurdatum betaald te zijn.

Bij overschrijding van deze of in de overeenkomst vastgestelde betalingstermijn, wordt het bedrag van de rekening iedere maand, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend, nadat betaling is uitgebleven verhoogd met een rentepercentage, zijnde de dan geldende wettelijke rente  verhoogd met 2%, op jaarbasis.

Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.

Eventuele wijzigingen in het honorarium voor opdrachten met een langere looptijd of opeenvolgende opdrachten worden door AC 2 maanden van te voren aan opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.

 Opdrachtgever heeft het recht om de verhoging van het honorarium te weigeren en de opdracht te beŽindigen met ingang van de datum, waarop de verhoging van het honorarium van kracht zou zijn geworden.

Indien opdrachtgever op deze grond de opdracht wil intrekken, dient hij zulks schriftelijk mede te delen aan AC, uiterlijk 4 weken na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van de zijde van AC. 

F. Geschillen

 Geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. AC neemt hiertoe het initiatief. 

Mocht dit - onverhoopt - niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil - bij uitsluiting van andere instanties - worden voorgelegd aan de kantonrechter te Hilversum.

Blaricum, 1 januari 2006

 Avimac Consultants BV                                        

Postbus 17                                                               

1260 AA Blaricum

KvK nr.: 32089163